روش کنترل توان راکتیو تک نقطه ای بر کاهش افزایش ولتاژ در شبکه های مسکونی با نفوذ PV بالا

روش کنترل توان راکتیو تک نقطه ای بر کاهش افزایش ولتاژ در شبکه های مسکونی با نفوذ PV بالا

روش کنترل توان راکتیو تک نقطه ای بر کاهش افزایش ولتاژ در شبکه های مسکونی با نفوذ PV بالا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان انگلیسی:

 

Single-point reactive power control method on voltage rise mitigation in residential networks with high PV penetration

 

 

 

عنوان فارسی:

روش کنترل توان راکتیو تک نقطه ای بر کاهش افزایش ولتاژ در شبکه های مسکونی با نفوذ PV بالا

 

رشته : برق و الکترونیک

تعداد صفحات مقاله اصلی:  9 صفحه (pdf)

تعداد صفحات ترجمه:31صفحه (word)

سال انتشار:2018

 

مجله

Renewable Energy

Volume 119, April 2018, Pages 504-512

 

 

Abstract:

Voltage rise (VR) due to reverse power flow is an important obstacle for high integration of Photovoltaic (PV) into residential networks. This paper introduces and elaborates a novel methodology of an index-based single-point-reactive power-control (SPRPC) methodology to mitigate voltage rise by absorbing adequate reactive power from one selected point. The proposed index utilizes short circuit analysis to select the best point to apply this Volt/Var control method. SPRPC is supported technically and financially by distribution network operator that makes it cost effective, simple and efficient to eliminate VR in the affected network. With SPRPC none of the previous PV inverters need to upgrade and can retain their unity power factor to not to conflict with current grid codes. Comprehensive 24-h simulation studies are done on a modified IEEE 69-bus Network emulating a traditional residential power system with high r/x ratio. Efficacy, effectiveness and cost study of SPRPC is compared to droop control to evaluate its advantages.

Keywords:

Inverter Control

Active and reactive Control

Feeder voltage rise

Photovoltaic

Cost

Droop Control

 

روش کنترل توان راکتیو تک نقطه ای بر کاهش افزایش ولتاژ در شبکه های مسکونی با نفوذ PV بالا

چکیده

افزایش ولتاژ (VR) ناشی از جریان توان معکوس ،یک مانع و محدودیت مهم برای یکپارچه سازی و ادغام بالای فتوولتائیک (PV) در شبکه های مسکونی است. این مقاله، یک متدولوژی جدید از یک روش کنترل توان راکتیو تک نقطه ای مبتنی بر شاخص (SPRPC) را برای کاهش افزایش ولتاژ با جذب توان راکتیوی مناسب از یک نقطه انتخاب شده  معرفی و شرح می دهد. شاخص پیشنهادی تجزیه و تحلیل مدارکوتاه را برای انتخاب بهترین نقطه جهت تامین این روش کنترل Volt/Var بکار می گیرد. SPRPC از لحاظ فنی و مالی از طریق اپراتور شبکه توزیع پشتیبانی می شود که آن را برای حذف VR در شبکه تحت تاثیر، مقرون به صرفه، ساده و کارآمد می سازد. با SPRPC هیچ یک از اینورترهای PV قبلی نیازی به ارتقاء ندارند و می توانند ضریب توان واحد خود را حفظ کنند تا با کدهای گرید (شبکه) فعلی تعارض (مغایرت) نداشته باشند. مطالعات شبیه سازی جامع 24 ساعته بر روی یک شبکه IEEE 69-bus اصلاح شده مقلد از یک سیستم توان مسکونی سنتی با نسبت r/x بالا انجام گرفتند. برای ارزیابی مزایای آن، مطالعه کارامدی، اثربخشی و هزینه SPRPC با کنترل افت ولتاژ مقایسه شدند.

کلمات کلیدی : کنترل اینورتر، کنترل اکتیو و راکتیو، افزایش ولتاژ خط تغذیه، فتوولتائیک، هزینه، کنترل افت ولتاژ

فهرست مطالب

1-مقدمه. 2

2- فرمول بندی تحلیلی SPRPC روش پیشنهادی در دو مرحله به شرح زیر انجام گرفت: 7

2-1- تجزیه و تحلیل ریاضی کاربرد RPC در کاهش VR ناشی از RPF. 7

2-2- روش شناسی SPRPC و IVRI 16

3- سناریوی کاهش VR و نتایج.. 21

3-1- مورد پایه ، Cosφ=1. 22

3-2- کنترل افت ولتاژ. 23

3-3- SPRPC مبتنی بر IVRI 26

4- بررسی و مطالعه هزینه. 27

5- بحث.. 28

6- نتیجه گیری.. 30